1990-1999

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг. - К.: Політвидав України, 1990. - 603, [2] с. - Із змісту: Кульчицький C.B. Трагічна статистика голоду. - C. 77-78.
Рец.: Рудич Ф.М. Свідчать документи: Голод 1933-го: Результати досліджень // Рад. Україна. - 1990. - 13 груд.
Марочко B. I. Голод і його "творці" // Комуніст України. - 1991. - № 6. - С. 78-79.
Шевчук В.П. Голод 1932-1933 років на Україні: Очима істориків, мовою док. // Укр. іст. журн. - 1991. - № 5. - С. 154-156.
Шевченко В. У полоні старих схем // Голос України. - 1991. - 19 черв.: ілюстр.
30-е годы: взгляд из сегодня: [Сб.] / Отв. ред. Д.А. Волкогонов. - М.: Наука, 1990. - 165 с.
Постанова ЦВК та РНК від 7 серпня 1932 р. (закон про колоски). - С. 40-55.
Голод 1932-1933 років на Україні: Свідчать арх. док. / Вступ, сл. Р. Пирога // Під прапором ленінізму. - 1990. - № 8. - С. 64-86.
Голод 1933 года / Вступ, ст., коммент., подгот. текста Ю.И. Гончаренко, А.П. Чиченкова // Сов. арх. - 1990. - № 6. - С. 45-46, 52.
Голодомор 1932-1933: Свідчать док. / Підгот. В. Северин // Соц. культура. -1990. - № 10. - С. 16-17.
Кульчицький С.В., ШаталінаЄ.П. Джерела про колективізацію і голод на Україні: (За матеріалами ЦДА ЖР УРСР 1929-1933 pp.) // Архіви України. -1990. - № 6. - С. 38-49: ілюстр.
Панчук М., Диброва С. 20-30-е: Док., факты, свидетельства // Коммунист Украины. - 1990. - № 4. - С. 70-84.
О голоде 1932-1933 годов на Украине и публикации связанных с ним архивных материалов: Постановление ЦК Компартии Украины // Правда Украины. - 1990. - 7 февр.
Пиріг Р. Повернення правди: [За арх. матеріалами] // Рад. Україна. -1990. - 27 берез.
Северин В. Як насувався голодомор: (Док. історії) // Київ. правда. - 1990. - 18 верес.; Веч. Киев. - 21 сент. - Рос. мовою.

 


1991

 

33-й: голод: Народна книга-меморіал / Упоряд., літзапис: Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. - К.: Рад. письменник, 1991. - 584 с.
Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців: Метод. рек. / Упоряд.: Л. Г. Мельник, А. Г. Слюсаренко, В. А.
Короткий та ін. - К.: НМК ВО, 1991. - 315 с.
Голодомор. - С. 45-59.
Комуністична партія України: з'їзди і конференції / Кер. авт. кол. В.Ф. Солдатенко. - К.: Україна, 1991. - 478 с.
Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі та у Західній області // Золоті ворота. - 1991. - № l. - С. 78-79.
Чорна пляма в історії України: [Добірка італ. дип. док.] / Пер. з англ. Ігоря та Ірини Євтухів // Трибуна. - 1991. - № 1. - С. 26-28.

1992

Колективізація і голод на Україні, 1929-1933: 36. док. і матеріалів / АН України. Ін-т історії України; Упоряд.: Г.М. Михайличенко, Є.П. Шаталіна; Відп. ред. C.B. Кульчицький. - К.: Наук. думка, 1992. - 732, [1] с. - Додатки: С. 643-733.
Те саме. - 2-е вид. - 1993. - 732, [1] с.
Матеріали до історії літератури і громадської думки: Листування з амер. арх., 1857-1933. Т. З / Ред.: Б. Струмінський, М. Скорупська у співпраці з Є. Касинцем і Н. Лівицькою-Холодною; Авт. вступ, ст.: М. Раєв, М. Скорупська; Укр. вільна акад. наук у США. - Нью-Йорк, 1992. - 813 с.
Голодомор. - С. 354, 413, 535, 538.
Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов: Итоговый отчет, 1990 г.: Пер. с англ. / Отв. за вып. В.Б. Евтух. - К., 1992. -191с.
Рец.: Грицак Я. // Україна в минулому. - К.; Л., 1993. - Вип. 4. - С. 218-221.
Голодомор: Tерор Москви проти української нації / Матеріали підгот. і пер. з англ. та італ. В. Романець // Розбудова держави. - 1992. - № 4. - С. 14-23.
Розкуркулення в УРСР / Підгот. до друку Є.П. Шаталіна // Укр. іст. журн. - 1992. -№ 7-8. - С. 103-111.

1993

Мухіна M. Упокорення голодом: 36. док. / АН України. Археогр. коміс., Ін-т укр. археографії. - К., 1993. - 309, [3] с.: ілюстр. - (Джерела з новітньої історії України).
Неоголошена війна: Спогади свідків, арх. док. та роздуми сучасника про голодомор 1932-1933 років / Авт.-упоряд. В. Тимофеев. - Тернопіль: Збруч, 1993.- 134 с.: ілюстр.
"Луку Даниленка з лав ВКП(б) виключити...": За те, що став на захист селян у часи голодомору, організованого Москвою. Згодом розстріляли: [Док.] / Авт. публ. Ю. Даниленко // Україна. - 1993. - № 19. - С. 24-26.
Малинова Г.И. Голод, которого не было: [Парт. док.] // Краевед, вестн. -1993. - № 2. - С. 14-17; Веч. Одесса. - 1994. -11,13 янв.
Меморандум про голод в Україні, поданий до урядів і поширений серед впливових осіб: [Європейська федерація українців за кордоном] // Вісн. АН України. -1993. - № 7. - С. 87-89.
Національна трагедія України: (Док. про політику рад. влади щодо укр. селянства. 1931-1934 pp.) / Публ. В. Сергійчука // Військо України. - 1993. - № 11. - С.100-123.
Про заходи у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні: Наказ М-ва освіти України // Інформ. зб. М-ва освіти України. - 1993. - № 11. - С. 2-3.
Українська реакція на голод в Україні 1933 року: [Акція протесту українців Галичини та діаспори в 1933 р. Док.] // Укр. світ. - 1993. - Ч. 3-12. - С. 36.
Упокорення голодом / Передм. та підгот. публ. М. Ю. Мухіної // Архіви України. - 1993. - № 1-3. - С. 15-34.
Уривки з книги "Форін Офіс та Голодомор" - збірки британських документів про Україну та Великий Голод 1932-1933 pp. // Золоті ворота. - 1993. - № 4. - С. 68-79.
Хорошун Б. Документи свідчать і звинувачують: Виповнюється 60 років трагедії укр. народу - голодомору 1932-1933 років // Трибуна. - 1993. - № 7. - С. 28.
Цвенгрош Г. Непочутий заклик до рятунку: Бібл. знахідка - док. про голодомор в Україні: [Львів, наук. б-ка ім. В. Стефаника] // Вісн. АН України. -1993. - № 7. - С. 86-89.
Базак О. Постановления в год голодомора (1933 г.): [Зокрема, про "Тимчасові правила трудового порядку в колгоспах" від 8 квіт. 1933 р.] // Юг. - 1993. - 19 июня.Голодомор 1932-1933 pp.: [Док.] // Перспектива. - 1993. - 20 берез. - С. 1; 27 берез. - С. 1; 3 квіт. - С. l.
Горошко С. ...І Сталін не відмовив: (Док. свідчать) // Молодь України. -1993. - 13 лип.
Звернення до української спільноти з нагоди штучного голоду в Україні 1932-33 pp. / Секретаріат СКВУ // Укр. вісті. - 1993. - 30 трав. - С. 1.
Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 60-ми роковинами голодомору в Україні до всіх Рад народних депутатів, представників Президента, місцевих державних адміністрацій, громадських організацій // Голос України. - 1993. - 23 берез. - С. 3; Літ. Україна. - 25 берез.
Злупко С. Голодомор мовою документів // Шлях перемоги. - 1993. - 30 жовт.
Осипенко Е. Документи свідчать // Запоріз. правда. - 1993. - 11 верес.
Послание Президента США // Веч. Одесса. - 1993. - 11 сент.; Голос України. - 14 верес. - С. 1. - Укр. мовою.
Про заходи у зв'язку з 60-ю річницею голодомору в Україні: Указ Президента України від 19 лют. 1993 р. // Вільна думка. - 1993. - 11-18 квіт. - С. 1, 16; Голос України. - 26 лют. - С. 2.
Солоненко M. Смерть приходила з центру: Парт. док. підтверджують:
голодомор на Україні організувала... ВКП(б) // Культура і життя. - 1993. - 11 верес. - С. 4; Слобід, край. - 8 черв.
1932-33 pp.: Голодомор: (Публ. док.) // Уряд. кур'єр. - 1993. - 20 лют. - С. 6.
Шкробот П. Трагедія - мовою документів // Поділля. - 1993. - 4 черв.

1994

Гордійчук О. Злочин, котрому нема аналога в світі, або Погляд на голодомор 1932-1933 pp. через призму партійних та інших документів // Поклик сумління. - 1994. - № 12. - С. 2.
Як нищили українське село: [Док. 1930-1932 pp.] // Укр. слово. - 1994. -10 лют. - С. 13-14.

1996

Вони повстали проти геноциду / Підгот. В. Сергійчук // Молодь України. - 1996. - 8 серп.


 

1997

Національні процеси в Україні: історія і сучасність: Док. і матеріали:
Довідник: У 2 ч. Ч. 2 / У поряд.: І. О. Кресіна, В. Ф. Панібудьласка; За ред. В. Ф. Панібудьласки. - К.: Вища шк., 1997. - 704 с.
Голодомор. - С. 200-246.
Писатель и вождь: Переписка М.А. Шолохова с И.В. Сталиным. 1931-1950 годы: Сб. док. из личного арх. И. В. Сталина / Сост. Ю. Мурин. - М.: Раритет, 1997. - 159 с.
Голодомор. - С. 22-69.
Хрестоматія з історії України: Навч. посіб. для вчителів / За ред. B. I. Червінського. - К.: Вежа, 1997. Рец.: Горошко С. Літопис української історії в документах і фактах // Освіта. - 1997. - 2-9 квіт. - С. 3.

1998

Хрестоматія з історії України: Посіб. для 10 кл. серед, шк. / У поряд.: С. В. Кульчицький, О. І. Ганжа. - К.: Освіта, 1998. - 176 с. Голодомор. - С. 120-134.
Хрестоматія з новітньої історії України (1917-1945 pp.): Навч. посіб. для 10 кл. серед, шк. - К.: Генеза, 1998. - 400 с. Голодомор. - С. 276-287.
Чорна книга України: 36. док., арх. матеріалів, листів, доп., ст., дослідж., есе / Упорядкув., ред. Ф. Зубанича; Передм. В. Яворівського. - К.: Вид. центр "Просвіта", 1998. - 784 с.
Національна катастрофа України (голодомор 30-х). - С. 123-219.
Рец.: Бондар О. Не забуті жахи голодомору // Думська площа. - 1998. - 21 листоп.
Голодомор мовою документів / Підгот. В. Терен // Час. - 1998. - 6-13 листоп. - С. 7.
Про встановлення Дня пам'яті жертв голодомору: Указ Президента України № 1310/98 від 26 листоп. 1998 р.: [День пам'яті голодомору відзначатиметься щорічно у четверту суботу листоп.] // Уряд. кур'єр. - 1998. - 28 листоп. - С. 4.
Про 65-і роковини голодомору в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України // Уряд. кур'єр. - 1998. - 29 жовт.
Чорна книга України: [Урив. з кн.] // Слово. - 1998. - 11 груд.

1999

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 pp.): Джерелознавче дослідж. - К., 1999. - 359, [11] с.: ілюстр.
Нищення селянства. - С. 247-252.
Рец.: Романюк П. // Визвол. шлях. - 2000. - Кн. 2. - С. 96-101.
Хорунжий Ю. Червоний терор // Укр. слово. - 2000. - 10-16 лют. - С. 7.

За геноцид - до суду: [Лист на ім'я Ген. Прокурора М. Потебенька з проханням про порушення кримінальної справи за фактами примусової смерті під час голодомору, організованого комуністичною владою] // Січеслав. край. - 1999. - № 3. - Підпис: Дніпропетр. обл. об'єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка.
Відлуння: "За геноцид - до суду": [Відповідь нач. управління нагляду за проведенням слідства органами прокуратури В.Ю. Черникова] // Січеслав. край. -1999. - № 8. - С. 3.
Кузьминец А., Сокур В. Такого массового людоедства не знал ни один народ: [Публ. док.] // Независимость. - 1999. - 3 дек. - С. 4, 13.
Лук'яненко Л.Г. До керівників українських громад: Звернення: [Про створення міжнар. Асоц. дослідників голодоморів в Україні] // Самост. Україна. -1999. - Ч. 25-26. - С. 4. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 5).Лук'яненко Л.Г. Клопотання про порушення кримінальної справи за статтею 93, п. "е" КК України: [За фактами примусової голодної смерті громадян України в 1932-1933 роках] // Самост. Україна. - 1999. - Ч. 25-26. - С. 4. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 5).
[Відповідь прокуратури Києва на звернення Асоц. дослідників голодоморів про притягнення до кримінально відповідальності винних у геноциді] // Самост. Україна. - 1999. - Ч. 11-12. - С. 5 - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 2).
Портрет темряви: Свідчення, документи і матеріали: У 2 кн. / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; Авт.-упоряд. П. Ящук. - К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1999. - Кн. 1. - 705 с.
Портрет темряви: Свідчення, документи і матеріали: У 2 кн. / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; Авт.-упоряд. П. Ящук. - К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1999. - Кн. 2. - 611 с.
Статут Асоціації дослідників голодоморів в Україні // Самост. Україна. - 1999. - Ч. 5-6. - С. 6-7. - (Жнива скорботи / Асоц. дослідників голодоморів в Україні; № 1).
Портрет темряви: Свідчення, документи і матеріали у двох книгах / Асоціація дослідників голодоморів в Україні. - Кн. Перша. - К., 1999.

2000-2006

2000

Ковальчук А. Спочатку голодомор з'явився на папері...: [Огляд постанов ЦК ВКП(б)] // Нар. газ. - 2000. - 16-22 берез. - С. 5: ілюстр.

2001

Командири великого голоду: Поїздка В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. / За ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. - Київ: Генеза, 2001. - 399 с.

2002

Український Голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. о. Ю. Мицик. - Т. 1. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2003. - 296 с.

2004

Український Голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. о. Ю. Мицик. - Т. 2. - К.: Вид. дім. "КМ Академія", 2004. - 443 с.

Документи з фондів центральних державних архівів України / Парламентські слухання щодо вшанування памяті жертв голодомору 1932-1933 років 12 лютого 2003 р. / Верховна Рада; Кабінет Міністрів України. - К., 2003. - С. 121-154.


 

2005
Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій

2006
Український хліб на експорт: 1932-1933 / Упоряд.: В. Сергійчук. Редкол.: Г. Боряк, Р. Круцик, Ю. Куляс, В. Лозицький, Н. Маковська, В. Сергійчук, Б. Федорак, І. Юхновський. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 432 с.

2007
Україна. Президент. "Про відзначення у 2007 році Дня пам'яті жертв голодоморів":Указ Президента України від 2 листопада 2007 року №1056/2007 // Урядовий кур'єр. - 2007. - 6 лист.(№206). - С. 3.
Україна. Президент. Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами голодомору 1932-1933 років в Україні: Указ Президента України від 28 березня 2007 року №250/2007// Урядовий кур'єр. - 2007. - 31 бер.(№58). - С.5.
Гражина Станішевська: Виставками на кшталт "Невідомий геноцид" ми прагнемо наближати Україну до Західної Європи / За інф. Бі-Бі-Сі (http://www.bbc.ua/). Розповідь про виставку у Європарламенті "Невідомий геноцид українців" // День. - 2007.- 30 берез (№55). - С. 3
Гудзоватий І. Про націю, яка переборола смерть: Справді титанічну працю виконала головний бібліограф Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету Оксана Люта у співавторстві з виконувачкою обов'язків доцента Карпатського університету імені Августина Волошина Лесею Смочко, уклавши бібліографічний покажчик "Голодомор 1932-1933 рр. в Україні" / І. Гудзоватий // Голос України. - 2007. - 8 черв.(№99). - С. 19.
Засвіти свічку на вікні! / Інф. "Голос України" // Голос України. - 2007. - 22 лист.(№215). - С.1. Президент звертається до співвітчизників з проханням запалити о 16-й годині 24 листопада у своїх домівках свічки - в пам'ять про тих, кого скосив Голодомор
Києве, помолись...: Київ приготувався до Голодомору / Інф. "Вечірнього Києва" // Вечірній Київ. - 2007. - 24 лист.(№209). - С. 1,2. Програма заходів вшанування пам'яті жертв Голодомору
Кирей В. Щоб не обміліла криниця нашої совісті: Немає в Шевченковому краї жодного населенного пункту, де б нащадки не увіковічнили пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. Лише за останні роки на Черкащині освячено близько двох сотень пам'ятних знаків і пам'ятників його жертвам / В. Кирей// Урядовий кур'єр. - 2007. - 10 лист.(№211). - С. 10.
Коханець Л. Запали свічу пам'яті: Президент України видав указ пор відзначення 75-х роковин голодомору / Л. Коханець// Голос України. - 2007. - 16 лист.(№211). - С. 8. До 75-річчя


голодомору Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000" підтримав перевидання книги одного з найвідоміших західних істориків Роберта Конквеста "Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор"
Коханець Л. Ми пам'ятаємо вас: Вчора в Києві, в Українському домі, відкрили документально-художню виставку "Україна пам'ятає! Голодомор 1932-1933 рр. - геноцид українського народу! / Л. Коханець // Голос України. - 2007. - 22 лист.(№215). - С. 1,3.
Марусик Т. Жертв голодомору вшановують у Франції / Т. Марусин // Рідна школа. - 2007. №5. - С. 12.
Музиченко Я. Домашне завдання для вчителів: Тема Голодомору в школах: замість пам'яті - забуття / Я. Музиченко// Україна молода. - 2006.- 25 листоп. (№220). - С. 7
Музиченко Я. Рада про Голод: На першому засіданні Координаційної ради з відзначення 75-ї річниці Голодомору презентували виставку, яка поїде до Брюсселя / Я. Мазиченко// Україна молода. - 2007.- 21 берез.(№51). - С. 2.
Поштар Є. Польський історик Чеслав Райца: "Голодомор 1932-33 років - це голокост українського народу" / Є. Поштар // Рідна школа. - 2007. №5. - С. 13.

Сидорук А. Замовчування з червоним штемпелем і без нього / А. Сидорук // Дзеркало тижня. - 2007.- 24 листоп.(№45). - С. 12. 2008-го, що вже не за горами, виповниться два десятиліття, відколи в державному видавництві у Вашингтоні вийшла друком «Доповідь американської конгресово-президентської Комісії з дослідження голоду в Україні». Ось найважливіший з цілої низки висновків, що їх дійшла на основі аналізу історичних фактів створена з ініціативи діаспори комісія: «Йосиф Сталін і його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932—1933 рр.»
Сірук М. Друге життя «Жнив скорботи»: Віктор Ющекно: Всі наші трагедії відбувалися тоді, коли не було порозуміння всередині нації / М. Сірук // День. – 6 листоп.(№197).- С.1,4. Чи буде Україна і далі наполягати на тому, щоб світова спільнота визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, і в чому полягають уроки цієї трагедії для сьогоднішнього покоління українців та української еліти? Коли буде введена адміністративна і кримінальна відповідальність за заперечення Голодомору? Якою має бути інформаційна політика держави щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору? Про це в інтерв'ю Президента України Віктора Ющенка п'ятьом українським друкованим виданням - газетам «День», «Сільські вісті», «Україна Молода», «Факти» і тижневику «Дзеркало тижня».
Сірук М. «Ще не вечір»: Три посили Резолюції ЮНЕСКО про «Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні» / М. Сірук // День. - 2007.- 3 листоп.(№190). - С. 2. - Коментар С.Кульчицького.1 листопада 2007 року 34 сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО, до складу якої входять 193 країни, одноголосно прийняла Резолюцію про «Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні»Стрельченко Л. Країна згадає про голодомор : 24 листопада Україна вшанує жертв трагедії 1932-1933 років / Л. Стрельченко / Хрещатик. - 2007. - 22 лист.( №200). - С. 1.  суботу українці вшановуватимуть пам'ять жертв Голодомору. У річницю трагедії загиблих згадають всеукраїнською хвилиною мовчання. А у Києві на хвилину призупинять рух транспорту
Сюндюков І. Правда є самоцінною: В Міністерстві закордонних справ України відбулась акція передачі частини тиражу книги професора Станіслава Кульчицького «Почему он нас уничтожал», виданої в серії «Бібліотека газети «День» / І. Сюндюков // День. - 2007.- 21 листоп.(№202). - С. 1,2.
Сюндюков І. Трагедія незнищенної волі: До Дня жертв голодоморів і політичних репресій в Україні / І. Сюндюков // День. - 2007.- 24 листоп.(№205). - С. 1,2. Сьогодні, 24 листопада, громадяни України запалять Свічку Скорботи в пам’ять про мільйони наших братів та сестер, закатованих у 1932—1933 роках
Тракало Я. Згадаймо загиблих по-державному: Президент України створив Координаційну раду, яка опікуватиметься підготовкою до вшанування 75-ї річниці жертв Голодомору /Я. Тракало/Україна молода. - 2007.- 16 берез.(№48). - С. 2.
Федоренко Є. Геноцид проти українського народу: у 75-тя Голодомору в Україні / Є. Федоренко// Рідна школа. - 2007. №5. - С. 1-5.
Хто заперечуватиме факт Голодомору - відповість перед судом: Таке положення міститься в президентському законопроекті щодо визнання великого голоду-33 геноцидом українського народу / Інф. "УМ"// Україна молода. - 2006 .- 3 листоп. (№204). - С. 1, 5.
Шмиг Л. Щохвилини помирало 17 чоловік...: Голодомор - 1932-1933: стихійне лихо чи геноцид? Відповідь - у читацьких листах / Л. Шмиг// Сільські вісті. - 2007. - 16 лист.( №131). - С. 1,2.
Ющенко, Віктор. «Підтримка - не в оплесках!.»: Президент України Віктор Ющенко в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» про історичну пам’ять і своє бачення майбутнього / Ющенко, Віктор ; Розмовляла Л.Івшина // День. - 2007.- 24 листоп.(№205). - С. 1,4.
Ярмощук Т. Розсекречена пам'ять / Т. Ярмо щук // Рідна школа. - 2007. №5. - С. 13. Напередодні Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років СБУ оприлюднила частину з архівних документів, які зберігались у КДБ Радянського Союзу
Голодомор 1932-1933 рр. в Україні / Підготувала О.Васьківська // Вiсник книжкової палати. - 2006. - №11. - С. 40-42. З архіву книжкової палати України
Дорошко М. Потрійна коса смерті: Голодомори в радянській Україні: організатори та виконавці / М. Дорошко // День. - 2007.- 24 листоп.(№205). - С. 7.
Кульчицький, С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: прогалини у доказовій базі / С. Кульчицький // День. - 2007.- 7 лют.(№19). - С. 4. - Продовження див. №25,№29,№35.
Кульчицький С. Станіслав Кульчицький: Для комуністів переосмислення суспільством історії України - це політична смерть: Кому ріже очі правда про Голодомор / С. Кульчицький ; Записав А.Сідорук // Україна молода.-2006.- 14 груд.(№233). - С. 5.
Кульчицький С. Професор Станіслав Кульчицький "Сталін прагнув ліквідувати України як національну державу" / С. Кульчицький ; Розмовляв І.Сюндюков// День. - 2006 .- 17 листоп. (№200). - С. 4, 5. Станіслав Кульчицький про свою концепцію подій, що призвели до терору голодомКульчицький С. Смертельний вир: Народження та загибель української Кубані / С. Кульчицький // День. - 2007.- 17 берез.(№46). - С. 7. Про загибель української Кубані, зараз це Краснодарський край Російської Федерації
Кульчицький С. Станіслав Кульчицький: Голодомор - не просто страшна трагедія, а злочин. Злочини ж потрібно кваліфікувати: Провідний український історик вважає, що в питанні Голодомору компроміс із "більшовиками" виключений / С. Кульчицький; Розмову вів А.Сідорук// Україна молода. - 2006.- 28 листоп. (№221). - С. 5.
Кульчицький С. Чи був Голодомор 1933 р. геноцидом? / С. Кульчицький / День. - 2006. - 20 вер.(№158). - С. 4. Цикл статей на тему Голодомору
Кульчицький С.  Що таке радянська влада?: I чому ми все ще про неї говоримо / С. Кульчицький // День. - 2007.- 27 жовт.(№185). - С. 4.
Сагайдак М. Етноцид українців в СРСР: Уривки / М. Сагайдак // Рідна школа. - 2007. №5. - С. 8-9.
Семенченко О. Валлійський журналіст Гарет Джонс - один із перших розповів світові про Голодомор в Україні / О. Семенченко // Рідна школа. - 2007. №5. - С. 10-11.
Федорина А. Три книги 1933 року: Село Піски зберегло для України унікальні свідчення Голодомору / А. Федорина // Україна молода. - 2007.- 11 кві. (№65). - С. 10.
Список Інтернет-джерел:
http://www.holodomor.org/ - Сторінка пам'яті голодомору (неофіційна).

http://www.ukraine.ru/catalog/dowidky/golodomor.html - Голодные годы Украины.

http://www.golodomor.org.ua/
Уроки історії: Голодомор 1932-33 гг.
Цей сайт створений за підтримки Міжнародного фонду „Україна 3000” (Голова Наглядової Ради - Катерина Ющенко) у рамках спеціалізованої програми, завданням якої є донесення правди про голодомор до народу України, створення умов для визнання голодомору актом геноциду проти української нації, а також підтримка різних проектів, які сприятимуть формуванню фундаментальної науково-дослідної бази з вивчення різних аспектів історії голодомору.
Проект присвячений жертвам голодомору в Україні в 1932-33 рр.
www.president.gov.ua/content/150_1.html
До 75-х роковин Голодомору в Україні
Офіційне інтернет-представництво Президена України Віктора Ющенка. Сторінка щодо дій української влади з ушанування пам’яті жертв голодоморів та визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом в Україні
www.golodomor.ukrinform.com
УкрІнформ | Голодомор в Україні 1932-1933
сайт "Голодомор в Україні 1932-1933"
Добірка матеріалів про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні. Articles and photos about Great Famine ( Holodomor ) in Ukraine in 1932-33
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Resources.php
Геноцидукраїнськогонароду: Голодомор 1932–1933 рр.


 

 

 

 

Спеціальний розділ офіційного веб-порталу Державного комітету архівів України

 

http://www.histomed.kiev.ua/agapit/ag1/ag01-15u.html
http://www.ucc.ca/media_releases/2002-12-12_1/index_ua.html
http://visnyk.irpen.kiev.ua/2002/11/pan018/golod1.html
http://visnyk.irpen.kiev.ua/2002/11/pan018/golod.html
http://www.fstanitsa.ru/st_chd2.shtml
http://www.ukrajinci.hu/arhiv/hromada_61_ua/istorija/holod.htm
http://www.unitest.com/uahist/subtelny/s642.phtml
http://www.ukraine-embassy.co.il/ukraine/news/index.php?&rub=30
http://www.kprf.ru/articles/14149.shtml
http://www.korespondent.net/main/25742
http://www.korespondent.net/main/25736
http://www.prima-news.ru/news/news/2002/11/20/21680.html
http://www.zaistinu.ru/ukraine/church/golodomor.shtml
http://www.kprf.ru/articles/16594.shtml
http://www.geocities.com/finukr/golodomor.htm
http://members.tripod.com/~vitbol/ukr/bhd_ds_33.htm
http://www.korrespondent.net/main/76044
http://bohodukhiv.kyiv.org/history/1933.htm
http://www.unian.net/ukr/news/news-42192.html
http://www.podrobnosti.com.ua/power/2003/06/24/65229.html
http://www.podrobnosti.com.ua/society/2003/06/25/65438.html
http://www.brama.com/survey/messages/15819.html
http://spilka.webua.org/library/golodomor33.html
http://kulichki.com/moshkow/SU/UKRAINA/GUCALO/golodomo.txt
http://sich.iatp.org.ua/s0403_1.htm
http://www.fstanitsa.ru/st_chd.shtml
http://www.zaistinu.ru/ukraine/church/golodomor.shtml?print
http://www.zaistinu.ru/ukraine/church/golodomor.shtml
http://www.aha.ru/~akdemvyb/hng1.htm

 

 


Новий  Голод 1946-1947 рр.


Непродумана аграрна політика і посуха та неврожай 1946 року призвели до нового голоду 1946-1947 рр. З українських селян і надалі викачували хліб, не надаючи необхідної допомоги. План хлібозаготівлі було виконано на 62,5 %. сталінське керівництво знову, як і в 1933 р. вважало, що має справу із "саботажем" хлібозаготівлі. Ухвалювалися рішення, в яких вимагалося негайно вжити до "саботажників" рішучих заходів. Спеціально, з метою вивезення з України якнайбільше хліба, партійним керівником України у 1947 р. призначили Кагановича. У той час, коли голодуюче населення України потребувало державної допомоги, Каганович зосередив свою увагу на боротьбі з "українським буржуазним націоналізмом". А хліб з України тим часом вивозився у дружні СРСР країни соціалістичного табору (Польщу, Чехословаччину, Румунію), а також у Францію та Фінляндію. Із СРСР протягом 1946-1947 рр. Вивезли 2,5 млн. тон. Зерна. Як наслідок на дистрофію захворіли 1 млн. 154 тис. осіб, число жертв голоду досягло одного мільйона осіб, що стало ще одним злочином сталінської тоталітарної системи.
Незважаючи на тяжку посуху 1946 р., коли пересох навіть Дністер, обов’язкові поставки сільськогосподарської продукції державі майже не знизилися, хоча врожайність становила в колгоспах 3,8 ц/га, а в радгоспах 4,5 ц/га. Держава відібрала у селян продовольче зерно (хоча план виконано лише на 60%), кинувши їх напризволяще (на трудодень колгоспники отримували лише 50-100 гр. зерна).
В 16 східних, а також Ізмаїльській і Чернівецькій областях від голоду померло: у 1946р. 282 тисячі осіб, у 1947р. 520 тисяч осіб.

Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946-1947 рр. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1991. – 48 с. 

Богодар Сверида. Голод 1946-47рр. - http://phorum.sd.org.ua/read.php?6,2640

Левко Лук’яненко. Голодомори, як спосіб винищення українського народу -  http://www.mignews.net.ua/print.php?id=647

Голод 1946-1947 років в Україні - http://memorial.kiev.ua/content/view/125/46/

 

 

Розділ 2


Голод 1932-33рр. : Свідки про трагедію
"Не було тоді ні війни, ні суші,
ні потопу, ані моровиці. А булла
тільки зла воля одних людей проти інших.
І ніхто не знав, скільки невинного люду
зійшло в могилу - старих, молодих, і дітей,
і ще не народжених - у лонах матерів…"

Голодомор початку 1930 рр. відтепер і, певно, назавжди залишиться однією з найактуальніших, гострих і болісних проблем українського суспільства - в політичному, науковому, морально-психологічному аспектах. Роки державної незалежності України сприяли дослідженню й висвітленню найбільшої у ХХ ст. катастрофи українців. Історіографічний, археографічний, джерелознавчий, літературно-публіцистичний доробок теми вже сягає 10 тис. позицій.
Голодомор 1932-1933 рр. був страшним злочином сталінського режиму. Він був спровокований радянським керівництвом з метою масового вступу селян колгоспів. Поставлені перед селянами плани хлібозаготівлі були завищеними й економічно не обґрунтованими. Хоча політика колективізації дозволила збільшити збір зерна, але труднощі із заготівлею залишилися.
Постачання хліба на користь держави здійснювалося внаслідок додаткової хлібозаготівлі. Фактично це означало застосування вже відомої політики продрозкладки. Знесилені селяни не змогли ефективно провести посівну компанію навесні 1932 року. План здачі хліба державі опинився під загрозою зриву. Водночас почався голод. Голодні люди збирали колоски пшениці, залишені на полях, щоб прогодувати дітей.
Голод 1932-1933 р.р. став для українців тим, чим був голокост для євреїв і різанина 1915 р. для вірменів. Як трагедія, масштаби якої неможливо збагнути, голод травмував націю, залишивши на її тілі глибокі соціальні, психологічні та демографічні шрами, які вона носить до сьогодні.
Голодомор став для України національною катастрофою. За різними даними, голодною смертю померло 3,5 до 9 млн. осіб – точні цифри вже навряд чи будуть з’ясовані.

 

Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 1. 2-ге вид. / Упоряд. О.Ю.Мицик. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 296 с.

 

 

 

 

 

 

  

 

Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 2 / За ред. О.І.Мицика. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 442 с.

 

 

 

 

 

 

  

 

Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив. Т. 3 / За ред. Ю.Мицика. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 432 с.

 

 

 

 

 

 

  

 

33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б.Коваленко, В.А.Маняк. – К.: Рад. письменник, 1991. – 584 с.

 

 

 


Новий  Голод 1946-1947 рр.


Непродумана аграрна політика і посуха та неврожай 1946 року призвели до нового голоду 1946-1947 рр. З українських селян і надалі викачували хліб, не надаючи необхідної допомоги. План хлібозаготівлі було виконано на 62,5 %. сталінське керівництво знову, як і в 1933 р. вважало, що має справу із "саботажем" хлібозаготівлі. Ухвалювалися рішення, в яких вимагалося негайно вжити до "саботажників" рішучих заходів. Спеціально, з метою вивезення з України якнайбільше хліба, партійним керівником України у 1947 р. призначили Кагановича. У той час, коли голодуюче населення України потребувало державної допомоги, Каганович зосередив свою увагу на боротьбі з "українським буржуазним націоналізмом". А хліб з України тим часом вивозився у дружні СРСР країни соціалістичного табору (Польщу, Чехословаччину, Румунію), а також у Францію та Фінляндію. Із СРСР протягом 1946-1947 рр. Вивезли 2,5 млн. тон. Зерна. Як наслідок на дистрофію захворіли 1 млн. 154 тис. осіб, число жертв голоду досягло одного мільйона осіб, що стало ще одним злочином сталінської тоталітарної системи.
Незважаючи на тяжку посуху 1946 р., коли пересох навіть Дністер, обов’язкові поставки сільськогосподарської продукції державі майже не знизилися, хоча врожайність становила в колгоспах 3,8 ц/га, а в радгоспах 4,5 ц/га. Держава відібрала у селян продовольче зерно (хоча план виконано лише на 60%), кинувши їх напризволяще (на трудодень колгоспники отримували лише 50-100 гр. зерна).
В 16 східних, а також Ізмаїльській і Чернівецькій областях від голоду померло: у 1946р. 282 тисячі осіб, у 1947р. 520 тисяч осіб.

Воронов І.О., Пилявець Ю.Г. Голод 1946-1947 рр. – К.: Т-во "Знання" УРСР, 1991. – 48 с. 

Богодар Сверида. Голод 1946-47рр. - http://phorum.sd.org.ua/read.php?6,2640

Левко Лук’яненко. Голодомори, як спосіб винищення українського народу -  http://www.mignews.net.ua/print.php?id=647

Голод 1946-1947 років в Україні - http://memorial.kiev.ua/content/view/125/46/

 

 

 


Перший голодомор (1921-1923 рр.) в україні
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах...
Василь Симоненко

 

Перший голодомор в Україні тривав з 1921 року до середини 1923 р. Його причини: політика "воєнного комунізму"; заборона селянам реалізувати хлібні лишки за ринковими цінами; Перша світова та громадянська війни; руйнування матеріальної бази сільського господарства внаслідок надзвичайно жорстокої посухи, що спричинила неврожаї в 1921 і 1922 рр. Голод охопив Олександрівську (сучасна Запорізька обл.), Донецьку, Катеринославську (сучасна Дніпропетровська обл.), Миколаївську, Одеську, південь Полтавської та Харківської губерній – усього 21 повіт України. Водночас з України продовжували надсилати до Росії ешелони з продовольством. Увесь світ знав про голод у Поволжі, водночас голод в Україні замовчувався.
Лише з середини 1922 року голодуючим в Україні було надано допомогу Американською адміністрацією допомоги. Владою було введено систему "голодних пайків" (спеціальні відрахування від підприємств і організацій), почалися вилучення і продаж за кордон музейного і церковного майна. Голод був ліквідований лише у середині 1923 року – значно пізніше, ніж у голодуючих районах Росії. Під час голодомору 1921-1923 рр. Померло від 500 тис. до 1 мільйона осіб.

Голод 1921-1923 років в Україні: Зб. документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України та ін.; Упоряд.: О.М.Мовчан, А.П.Огінська, Л.В.Яковлєва; Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с. – Додатки: с. 223

 

 

 

 

 

 

  

 

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Пер. з агл. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.: іл.

 

 

 

 

 

 

  

Злочин / Упорядник Петро Кардаш. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. – 2-е вид. – 560 с.

 

 

 

 

 

 

 

  

Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 / АН України. Інститут історії України та ін.: Упоряд.: Г.М.Михайличенко, Є.П.Шаталіна; Відп. ред. С.В.Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1992. – 736 с. – Додатки: 643-732 с.